Privacyverklaring

Bij het verlenen van mijn diensten voor mijn coachpraktijk Way2Change.nl in Heerlen, verwerk ik uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe ik met uw persoonsgegevens om ga, heb ik deze privacyverklaring opgesteld.

De persoonsgegevens worden verwerkt door:

Ingrid Widdershoven | eenmanszaak KvK nummer: 73031410. 

06–55 81 77 00 | info.way2change@gmail.com

Verkrijgen van persoonsgegevens

Indien u gebruik maakt van mijn diensten, verstrekt u mij uw persoonsgegevens zodat ik u deze diensten kan verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat ik uw persoonsgegevens verkrijg via derden in het kader van het begeleidingstraject.

Ingrid Widdershoven verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
 • Geslacht
 • Leeftijd
 • CV
 • Biografie
 • Werkervaring
 • Competenties en interessegebieden
 • Gespreksverslagen
 • Inhoud van communicatie

Doeleinden

Ingrid Widdershoven verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact
 • Het bieden van een persoonlijk begeleidingstraject
 • De re-integratie of begeleiding van werknemers of uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte of arbeidsongeschiktheid
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Beheer van het cliëntenbestand
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Verbetering van de dienstverlening
 • Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening
 • Facturering
 • Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen

Waarop is de verwerking gebaseerd

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het begeleidingstraject. Ook kan ik persoonsgegevens gebruiken om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht. Tevens kan ik persoonsgegevens verwerken voor de volgende belangen:

 • De verbetering van onze diensten
 • De bescherming van onze financiële belangen
 • Beveiliging en het beheer van onze systemen

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden

In het kader van mijn dienstverlening kunnen persoonsgegevens worden verstrekt aan derden. Voor de hiervoor genoemde doeleinden kan gebruik gemaakt worden van diensten van derden, zoals ICT-leveranciers, testbureaus of andere derden die worden ingeschakeld bij het begeleidingstraject. Deze derden mogen uw persoonsgegevens ook slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden. Uw persoonsgegevens zouden ook verstrekt kunnen worden in het kader van een wettelijke verplichting of rechterlijk bevel.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER

Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt. De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden, zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Ik vind het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarvoor heb ik passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

Cookies

Op de website worden cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt.

Deze site kent de volgende cookies:

A      Technische, noodzakelijke cookies

Deze zijn noodzakelijk voor het goed of zo gebruiksmogelijk functioneren van de site. Denk aan het invullen van het contactformulier.

B      Cookies voor statistieken

Google Universal Analytics

Via mijn website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van deze dienst. De informatie die Google verzamelt is geanonimiseerd door mij om uw privacy te borgen.

Uw IP-adres wordt namelijk nadrukkelijk niet meegegeven, zodat deze gegevens niet te herleiden zijn tot u. De geanonimiseerde informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Ik gebruik deze dienst om inzicht en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan de volgende zaken:

 • via welke bronnen het bezoek binnen komt
 • hoe lang men op de site blijft
 • welke pagina’s bezocht worden

Deze anonieme gegevens zijn voor mij van groot belang, omdat met het verkregen inzicht de website kan worden verbeterd, wat de gebruiksvriendelijkheid voor bezoekers vervolgens weer ten goede komt.

Google kan deze geanonimiseerde informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb hier geen invloed op. Ik heb Google wel toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Ik heb geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derden. In de privacyverklaring van Google (welke regelmatig kan wijzigen) kunt u lezen wat Google met uw geanonimiseerde gegevens doet die zij via deze cookies verwerkt. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Cookies uitschakelen of verwijderen

U kunt het gebruik van cookies overigens weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. U kunt cookies via uw browser handmatig verwijderen indien u wenst. Of deze automatisch laten verwijderen wanneer u de website verlaat. Ik wijs u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

U kunt uw internetbrowser ook zo instellen dat u een bericht krijgt als er een cookie wordt geplaatst. En u kunt uw browser ook zo instellen dat cookies niet geplaatst mogen worden. Raadpleeg daartoe de handleiding van de door u gebruikte browsers hoe dit te te doen. Schakelt u de cookies uit? Dan geldt dit alleen voor de computer én browser waarop u dit doet. Gebruikt u meerdere computers en/of browsers? Schakel de cookies dan op iedere computer uit.

Uw rechten

U heeft het recht om mij een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 30 dagen een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u mij verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Ingrid Widdershoven 

Coachpraktijk in Heerlen

06 – 55 81 77 00 | info.way2change@gmail.com

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door mij worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 2 november 2018.